Extends Easing

Easing.QuartOut

easing: Easing.QuartOut {}